Poprawa efektywności energetycznej szansą na lepszą jakość powietrza

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji. Rozwój wielu gałęzi przemysłu oraz wzmożona eksploatacja paliw kopalnych stały się przyczyną wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Stan ten przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia ludzi. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje negatywne skutki zdrowotne. Badania naukowe wykazują jednoznacznie, że pył obecny w powietrzu może zwiększać ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów [1]. Czytaj dalej „Poprawa efektywności energetycznej szansą na lepszą jakość powietrza”

Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniającej [artykułem 493 pkt 1 lit. b] art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.), wody opadowe lub roztopowe nie są już ściekami w myśl aktualnych przepisów prawa.

Art. 16 pkt 69) nowej ustawy Prawo wodne definiuje je rozdzielnie jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Piotr Dmochowski

Ważna zmiana w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Art. 509 pkt 6 tej ustawy wprowadził do art. 70 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dodatkowy punkt 4. W efekcie, z dniem 1 stycznia 2018 r. dodatkowym organem opiniującym dla przedsięwzięć wymagających wydania oceny wodnoprawnej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:
1) korzystania z usług wodnych;
2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
3) piętrzenia wody podziemnej;
4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonania urządzeń wodnych;
7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Piotr Dmochowski

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

W dniu 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładająca na część przedsiębiorstw obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

Progi kwalifikujące do sporządzenie audytu

Przedsiębiorstwo w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) średniorocznie zatrudniało co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Informacja prezesa URE nr 46/2016

Piotr Dmochowski

Zmiana opłat za usunięcie drzew i krzewów

W dniu 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zmieniono stawki za usunięcie drzew oraz współczynnik, który różnicuje stawkę w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, w pasie drogowym czy na terenach zieleni. Opłaty za usunięcie drzew przyrastających wolniej na grubość są wyższe od drzew szybko przyrastających.

Współczynnik, w zależności od lokalizacji, kształtuje się następująco:

  • 1,3 – Teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej lub teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • 1,0 – Tereny zieleni,
  • 0,7 – Pozostałe tereny miast,
  • 0,5 – Pas drogowy dróg publicznych,
  • 0,4 – Pozostałe tereny wsi.

Obecnie opłaty mają w założeniu lepiej odzwierciedlać wartość kompensacji za usunięte drzewa, ponieważ wpływ na ich wysokość ma zarówno tempo przyrostu pnia, jak i ich lokalizacja.

W wyniku nowelizacji, opłaty za usunięcie drzew są niższe średnio o ok. 50{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}.

Piotr Dmochowski

Paradoks ustawy o OZE

Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która de facto ma uniemożliwiać rozwój takich źródeł w kraju, paradoksalnie stworzyła możliwość zarabiania na fotowoltaice małym i średnim firmom, w przeciwieństwie do osób fizycznych.

Zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) ustawa umożliwia ekonomicznie racjonalne inwestycje w mikroinstalacje firmom korzystającym z najdroższych taryf C, w formule „prosumenta biznesowego”. Dzieje się tak, ponieważ firmy:

– będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii do sieci po pełnej cenie rynkowej (dla osób fizycznych ma obowiązywać cena obniżona o 20 – 30{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}),
– rozliczać koszty (osoby fizyczne nie mają takiej możliwości),
– zużywają najwięcej energii w ciągu dnia, gdy panele fotowoltaiczne generują najwięcej prądu, w przeciwieństwie do osób fizycznych w gospodarstwach domowych, gdzie najwyższe zużycie jest rano i wieczorem.

Piotr Dmochowski