O nas

Działamy w branży ochrony środowiska od 2007 roku

ZESPÓŁ EKSPERCKI

Pracownię NATURO tworzą mgr inż. Piotr Dmochowski, mgr inż. Łukasz Czyleko, mgr Wojciech Machnikowski, mgr Piotr Piliczewski. Współpracujemy także z wieloma doświadczonymi specjalistami branżowymi i naukowcami na terenie kraju.

mgr inż. Piotr Dmochowski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia na kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacja: Ochrona i Zarządzanie Środowiskiem – Chemiczne Systemy Ochrony Środowiska.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia na kierunku Ekonomia, specjalizacja: Transport i Logistyka, gdzie koncentrował się na tematyce rozwoju infrastruktury kolejowej, w świetle polityki ochrony środowiska Państwa i Wspólnoty Europejskiej.

Działalność gospodarcza prowadzona od kwietnia 2006 r., w branży ochrony środowiska od 2007 r.

mgr inż. Łukasz Czyleko

Absolwent Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska połączonego z pracą badawczą w Katedrze Technologii Wody, zakończoną pracą naukową nt. oczyszczania ścieków na membranach ceramicznych. Ukończył studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja: Technologie Wody Ścieków i Odpadów.

Absolwent Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Ukończył studia na kierunku Zarządzenie, specjalizacja: Zarządzanie i inwestycje w odnawialnych źródłach energii.

Ekspert zajmujący się procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. W branży ochrony środowiska od 2009 r. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, koordynacji przepływem dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym. Realizował projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W roku 2011 członek zespołu Lokalnej Współpracy ds. Planu Zadań Ochronnych przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ekspert branżowy z zakresu ochrony środowiska oraz postępowań administracyjnych portalu zajmującego się tematyką efektywności energetycznej.

mgr Wojciech Machnikowski

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia na kierunku Biologia, specjalizacja: Ekologia Roślin, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki siedlisk przyrodniczych.

Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni zajmował się procedurami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do dokumentów z klauzulą tajności POUFNE (na okres do 2019.11.18).

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

mgr Piotr Piliczewski

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia na kierunku Biologia, specjalizacja: Biologia środowiskowa.

Doktorant na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Temat pracy doktorskiej: „Reakcja kosa Turdus merula na różne gatunki drapieżników zagrażające lęgom”.

Członek Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego,
Członek PTOP „Salamandra”,
Członek Akademickiego Koła Chiropterologicznego przy Katedrze Zoologii i Ekologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego,
Opieka merytoryczna nad Studenckim Kołem Naukowym Katedry Zoologii Kręgowców i Antropologii US „Wąsatka”,
Współpracownik Stacji Ornitologicznej MIiZ PAN – uprawnienia do obrączkowania wszystkich gatunków ptaków w Polsce.

Przeprowadził ponad 500 godzin zajęć popularyzujących wiedzę przyrodniczą (prelekcje w placówkach oświatowych, wycieczki ornitologiczne i herpetologiczne, pokazy obrączkowania ptaków, wykłady).

Przeprowadził ponad 200 godzin ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych  (tematyka: zoologia kręgowców, ekologia behawioralna, ochrona gatunków dyrektywowych, ochrona wybranych gatunków ptaków, oznaczanie kręgowców na podstawie cech morfologicznych) ze studentami biologii i ochrony środowiska.

NARZĘDZIA

Badania i analizy prowadzone w terenie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych opracowaniach, dlatego wykorzystujemy oprogramowanie działające w oparciu o System Informacji Geograficznej (Geographic Information System), w tym głównie szeroko stosowany na świecie program QGis 2.14.

 

Inwestycja na mapie ewidencyjnej
Inwestycja na mapie ewidencyjnej
Numeryczny model terenu
Numeryczny model terenu

 

 

 

 

 

Pracownia dysponuje również nowoczesnym oprogramowaniem, umożliwiającym wykonywanie skomplikowanych obliczeń w zakresie propagacji hałasu, analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze oraz oddziaływań związanych z realizacją elektrowni wiatrowych.

Do analiz akustycznych wykorzystujemy program SoundPlan Essential 4.1, umożliwiający precyzyjne modelowanie źródeł hałasu przemysłowego i komunikacyjnego oraz jego receptorów. Program ten jest szeroko rozpowszechniony na świecie.

Model 3D hałasu
Model 3D hałasu
Analiza bez ekranów
Analiza bez ekranów
Analiza z ekranami
Analiza z ekranami

 

 

 

 

Do prognoz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykorzystujemy program Operat FB 7.3, umożliwiający modelowanie emisji przemysłowych (w tym ze spalania) i komunikacyjnych. Program jest stosowany m. in. przez krajowe służby ochrony środowiska.

Stężenie zanieczyszczeń
Stężenie zanieczyszczeń

 

 

 

 

Analizy związane z rozwojem projektów energetyki wiatrowej opieramy o program WindPro 2.8, umożliwiający rzetelną ocenę oddziaływania w zakresie hałasu, migotania cienia i przekształcenia krajobrazu. Jest to jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych programów tego typu na świecie.

Model 3D farmy wiatrowej
Model 3D farmy wiatrowej

 

 

 

 

 

Rekomendacje od części podmiotów, z którymi współpracowaliśmy od stycznia 2016 r. i/lub obecnie współpracujemy znajdują się w zakładce Referencje.