Nadzory środowiskowe lub przyrodnicze

Nadzór środowiskowy na etapie budowy może być prowadzony m. in. w ramach nadzoru inwestorskiego, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), umożliwiającego właściwemu organowi nałożenie w decyzji o pozwoleniu na budowę na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Żaby wodne przesiedlane do zbiornika zastępczego w związku z trwającą zabudową Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Żaby wodne przesiedlane z zasypywanych oczek wodnych w związku z trwającym zagospodarowywaniem Wyspy Spichrzów w Gdańsku, fot. Piotr Dmochowski