Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniającej [artykułem 493 pkt 1 lit. b] art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.), wody opadowe lub roztopowe nie są już ściekami w myśl aktualnych przepisów prawa.

Art. 16 pkt 69) nowej ustawy Prawo wodne definiuje je rozdzielnie jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Piotr Dmochowski

Ważna zmiana w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Art. 509 pkt 6 tej ustawy wprowadził do art. 70 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dodatkowy punkt 4. W efekcie, z dniem 1 stycznia 2018 r. dodatkowym organem opiniującym dla przedsięwzięć wymagających wydania oceny wodnoprawnej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:
1) korzystania z usług wodnych;
2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
3) piętrzenia wody podziemnej;
4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonania urządzeń wodnych;
7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Piotr Dmochowski