Analizy porealizacyjne lub monitoring oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 82.1 pkt. 2 c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081), gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika taka potrzeba, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jego zakres, termin i obowiązki co do przedłożenia informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi wydającemu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz, gdy jest to uzasadnione, wskazuje inne organy, którym należy przedłożyć wyniki, spośród następujących:
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
– starosta,
– marszałek województwa,
– wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 82.1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081), w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia oraz wskazując inne organy, którym także należy ją przedstawić.

Monitoring porealizacyjny farmy wiatrowej
Monitoring porealizacyjny farmy wiatrowej (2014 – 2016), fot. Piotr Dmochowski