Inwentaryzacje przyrodnicze

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze (flora, fauna, fungia), w zakresie zależnym od potrzeb dla wskazanej lokalizacji i charakteru oddziaływania planowanego lub realizowanego przedsięwzięcia, w tym m. in. dokumentacje związane z:
– raportami o oddziaływaniu na środowisko,
– planowaniem przestrzennym,
– nadzorami przyrodniczymi,
– wycinką drzew i krzewów,
– termomodernizacją budynków,
– zniszczeniem siedliska przyrodniczego (np. zasypanie zbiornika wodnego).

Zasoby przyrodnicze są chronione prawnie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614). Opierając się na ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych, wykwalifikowany zespół prowadzi badania terenowe w celu uniknięcia, ograniczenia lub ewentualnie właściwej kompensacji negatywnego oddziaływania na chronione gatunki roślin, zwierząt, grzybów.

Inwentaryzacja zbiorowisk leśnych
Inwentaryzacja zbiorowisk leśnych – las grądowy, fot. Piotr Dmochowski