Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniającej [artykułem 493 pkt 1 lit. b] art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.), wody opadowe lub roztopowe nie są już ściekami w myśl aktualnych przepisów prawa.

Art. 16 pkt 69) nowej ustawy Prawo wodne definiuje je rozdzielnie jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Piotr Dmochowski

Ważna zmiana w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Art. 509 pkt 6 tej ustawy wprowadził do art. 70 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dodatkowy punkt 4. W efekcie, z dniem 1 stycznia 2018 r. dodatkowym organem opiniującym dla przedsięwzięć wymagających wydania oceny wodnoprawnej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:
1) korzystania z usług wodnych;
2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
3) piętrzenia wody podziemnej;
4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonania urządzeń wodnych;
7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Piotr Dmochowski

Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

W dniu 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładająca na część przedsiębiorstw obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

Progi kwalifikujące do sporządzenie audytu

Przedsiębiorstwo w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) średniorocznie zatrudniało co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Informacja prezesa URE nr 46/2016

Piotr Dmochowski

Zmiana opłat za usunięcie drzew i krzewów

W dniu 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zmieniono stawki za usunięcie drzew oraz współczynnik, który różnicuje stawkę w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, w pasie drogowym czy na terenach zieleni. Opłaty za usunięcie drzew przyrastających wolniej na grubość są wyższe od drzew szybko przyrastających.

Współczynnik, w zależności od lokalizacji, kształtuje się następująco:

  • 1,3 – Teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej lub teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • 1,0 – Tereny zieleni,
  • 0,7 – Pozostałe tereny miast,
  • 0,5 – Pas drogowy dróg publicznych,
  • 0,4 – Pozostałe tereny wsi.

Obecnie opłaty mają w założeniu lepiej odzwierciedlać wartość kompensacji za usunięte drzewa, ponieważ wpływ na ich wysokość ma zarówno tempo przyrostu pnia, jak i ich lokalizacja.

W wyniku nowelizacji, opłaty za usunięcie drzew są niższe średnio o ok. 50{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}.

Piotr Dmochowski

Paradoks ustawy o OZE

Znowelizowana ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która de facto ma uniemożliwiać rozwój takich źródeł w kraju, paradoksalnie stworzyła możliwość zarabiania na fotowoltaice małym i średnim firmom, w przeciwieństwie do osób fizycznych.

Zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) ustawa umożliwia ekonomicznie racjonalne inwestycje w mikroinstalacje firmom korzystającym z najdroższych taryf C, w formule „prosumenta biznesowego”. Dzieje się tak, ponieważ firmy:

– będą mogły sprzedawać nadwyżkę energii do sieci po pełnej cenie rynkowej (dla osób fizycznych ma obowiązywać cena obniżona o 20 – 30{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}),
– rozliczać koszty (osoby fizyczne nie mają takiej możliwości),
– zużywają najwięcej energii w ciągu dnia, gdy panele fotowoltaiczne generują najwięcej prądu, w przeciwieństwie do osób fizycznych w gospodarstwach domowych, gdzie najwyższe zużycie jest rano i wieczorem.

Piotr Dmochowski