Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniającej [artykułem 493 pkt 1 lit. b] art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.), wody opadowe lub roztopowe nie są już ściekami w myśl aktualnych przepisów prawa.

Art. 16 pkt 69) nowej ustawy Prawo wodne definiuje je rozdzielnie jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Piotr Dmochowski