Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

W dniu 1 października 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nakładająca na część przedsiębiorstw obowiązek sporządzenia audytu energetycznego.

Progi kwalifikujące do sporządzenie audytu

Przedsiębiorstwo w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) średniorocznie zatrudniało co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Informacja prezesa URE nr 46/2016

Piotr Dmochowski

Zmiana opłat za usunięcie drzew i krzewów

W dniu 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zmieniono stawki za usunięcie drzew oraz współczynnik, który różnicuje stawkę w zależności od lokalizacji drzewa i krzewu, np. w obrębie wsi, miasta, w pasie drogowym czy na terenach zieleni. Opłaty za usunięcie drzew przyrastających wolniej na grubość są wyższe od drzew szybko przyrastających.

Współczynnik, w zależności od lokalizacji, kształtuje się następująco:

  • 1,3 – Teren uzdrowisk, obszar ochrony uzdrowiskowej lub teren nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • 1,0 – Tereny zieleni,
  • 0,7 – Pozostałe tereny miast,
  • 0,5 – Pas drogowy dróg publicznych,
  • 0,4 – Pozostałe tereny wsi.

Obecnie opłaty mają w założeniu lepiej odzwierciedlać wartość kompensacji za usunięte drzewa, ponieważ wpływ na ich wysokość ma zarówno tempo przyrostu pnia, jak i ich lokalizacja.

W wyniku nowelizacji, opłaty za usunięcie drzew są niższe średnio o ok. 50{375bc9a8f6595477a9e33c784d1da070c1c891049a0daf34dfe67e61b2d1c277}.

Piotr Dmochowski