Kompensacje przyrodnicze

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt. 2 a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika taka potrzeba, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

Wycinka drzew może wiązać się z koniecznością nasadzeń zastępczych lub również powieszenia budek lęgowych
Wycinka drzew może wiązać się z koniecznością wykonania nasadzeń zastępczych lub również powieszeniem budek lęgowych. Na zdjęciu drzewa przewidziane do wycinki w związku z realizacją inwestycji drogowej, fot. Piotr Dmochowski