Poprawa efektywności energetycznej szansą na lepszą jakość powietrza

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji. Rozwój wielu gałęzi przemysłu oraz wzmożona eksploatacja paliw kopalnych stały się przyczyną wzrostu ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Stan ten przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia ludzi. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje negatywne skutki zdrowotne. Badania naukowe wykazują jednoznacznie, że pył obecny w powietrzu może zwiększać ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów [1]. Czytaj dalej „Poprawa efektywności energetycznej szansą na lepszą jakość powietrza”

Wody opadowe lub roztopowe to już nie ścieki

Po wejściu w życie 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniającej [artykułem 493 pkt 1 lit. b] art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.), wody opadowe lub roztopowe nie są już ściekami w myśl aktualnych przepisów prawa.

Art. 16 pkt 69) nowej ustawy Prawo wodne definiuje je rozdzielnie jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Piotr Dmochowski

Ważna zmiana w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Art. 509 pkt 6 tej ustawy wprowadził do art. 70 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dodatkowy punkt 4. W efekcie, z dniem 1 stycznia 2018 r. dodatkowym organem opiniującym dla przedsięwzięć wymagających wydania oceny wodnoprawnej, jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, w zakresie:
1) korzystania z usług wodnych;
2) długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
3) piętrzenia wody podziemnej;
4) rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonania urządzeń wodnych;
7) regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
8) zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
9) robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
10) działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

Piotr Dmochowski