Doradztwo inwestycyjne

Oferujemy doradztwo w zakresie:

  • analizy zamierzeń inwestycyjnych,
  • przygotowania niezbędnych opracowań,
  • uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
  • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji,
  • wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości,
  • reprezentacja inwestora przed organami gminy oraz sądami administracyjnymi w procedurze sporządzania/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; reprezentacja inwestora przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę; obrona praw oraz interesów Klienta nie będącego inwestorem w ww. sprawach,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w następstwie wyłączenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • analiza ryzyk inwestycyjnych,
  • zarządzenie ryzykiem inwestycyjnym,
  • opracowanie analiz inwestycyjnych obejmujących analizę rynku, konkurencyjności, lokalizacji, analizę prawną oraz opłacalności.