Pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń lub wytwarzanie odpadów

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.) eksploatacja instalacji powodująca:

  1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3. wytwarzanie odpadów

jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Oferujemy przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz reprezentowanie firmy przed organami administracji publicznej do momentu uzyskania pozwolenia. 

Dla zakładów niekwalifikujących się do uzyskania pozwolenia, przygotowujemy dokumentację do dokonania wymaganego zgłoszenia, zgodnie z art. 152 ww. ustawy.