Usługi dla urbanistów

Oferta dla biur urbanistycznych obejmuje:

– opracowania ekofizjograficzne,
– prognozy oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z:
– art. 51.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),
– art. 17 pkt 4), art. 25.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
m. in. dla projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego